فراخوان اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه                فراخوان اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران

فراخوان اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه
اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه، دی 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران
اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران، دی 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی محیط زیست ،منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک
اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی محیط زیست ،منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان دومین کنفرانس بین المللی وچهارمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک
دومین کنفرانس بین المللی وچهارمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران
اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی علوم دامی،کشاورزی پایدار و صنایع تبدیلی کشاوزی در ایران
اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی علوم دامی،کشاورزی پایدار و صنایع تبدیلی کشاوزی در ایران، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست
اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش ملی وسومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
سومین همایش ملی وسومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار
چهارمین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی و محصولات ارگانیک در ایران
اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی و محصولات ارگانیک در ایران، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان سومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی معماری،عمران ومحیط زیست شهری
سومین همایش بین المللی وپنجمین همایش ملی معماری،عمران ومحیط زیست شهری، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی ونوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی ونوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی
اولین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی ، آبان1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبفراخوان اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی، آبان1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
1395/08/19 ادامه مطلبدریافت رایگان مجموعه مقالات همایش های گذشته به صورت تمام متن وfull text
مرکز پژوهشی بنیاد همایش اقدام به انتشار مجموعه مقالات همایش های گذشته خود به صورت تمام متن کرده است علاقمندان،اساتید،پژوهشگران ودانشجویان میتوانند با ذکر صلوات و به صورت رایگان مقالات را دانلود نمایندادامه مطلب ودانلود...
1395/04/26 ادامه مطلب


همایش های جاری

آدرس : همدان،خیابان بوعلی سینا،برج آرین،طبقه 7 واحد98

کد پستی : 6516658377

تلفن : 08138253512

ایمیل : conf.arzyaban@gmail.com

پیوندها
آمار بازدید
بازدید امروز : 1
بازدید کل : 884
کاربران آنلاین : 1